Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά   Ε γ γ ρ α φ ή ς

Aqua Aerobic

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου

Baby Swimming

Δικαιολογητικά παιδιού: Βεβαίωση παιδιάτρου
Δικαιολογητικά γονιού: Βεβαίωση δερματολόγου
Πιγκουινάκια 1: 3-6 Μηνών
Πιγκουινάκια 2: 6-12 Μηνών
Πιγκουινάκια 3: 12-18 Μηνών
Πιγκουινάκια 4: 18 Μηνών και άνω

Ακαδημίες

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση παιδιάτρου

Κοινό & Personal

Δικαιολογητικά: Βεβαίωση δερματολόγου & βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου